แผงแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรง (Recti 01)
 
แผงวงจร RECTI01 เป็นแผงวงจรแปลงไฟกระแสสลับ
เป็นไฟกระแสตรง (Dc Voltage Rectifier) แบบพร้อม ใช้งาน
ผู้ใช้สามารถนำไปต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้งานได้ทันที
          คุณสมบัติ
   1.ใช้กับไฟข้าเข้าได้ถึง 35โวลท์
   2.กระแสขาออก 800มิลลิแอมแปร์
   3.มีฟิวส์ป้องกันลัดวงจร

การต่อใช้งาน
 แผงแปลงไฟสลับเป็นไฟกระแสตรงแบบรักษาระดับแรงดันคงที่ (REGU01)
แผงวงจร   REGU01   เป็นแผงวงจรแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟ
กระแสตรงแบบแรงดันคงที่ (Dc Voltage Regulator) แบบพร้อม
ใช้งานผู้ใช้สามารถนำไปต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า   ใช้งานได้ทันที
มีหลายขนาดแรงดัน
           คุณสมบัติ
   1.ใช้กับไฟข้าเข้าได้ถึง 35 โวลท์(DC)
   2.แรงดันขาออกตามเบอร์IC
      REGU01+5V  ให้แรงดันขาออก   5 โวลท ์ ใช้ IC เบอร์ 7805
      REGU01+9V  
ให้แรงดันขาออก   9โวลท ์ ใช้ IC เบอร์ 7809
      REGU01+12V ให้แรงดันขาออก  12 โวลท ์ ใช้ IC เบอร์ 7812
      REGU01+24V ให้แรงดันขาออก  24 โวลท ์ ใช้ IC เบอร์ 7824
   3.กระแสขาออก 800มิลลิแอมแปร์ (1 Amax)

การต่อใช้งาน
แปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงแรงดันคงที่แบบคู่
DUAL DC VOLTAGE REGULATOR (REGU 02)
แผงวงจร REGU02 เป็นแผงวงจรแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรง
แรงดันคงที่คู่ บวก ลบ (Dual Dc Voltage Regulator) แบบพร้อมใช้งาน
ผู้ใช้สามารถนำไปต่อ กับหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้งานได้ทันที
           คุณสมบัติ
  1.ใช้กับไฟข้าเข้าได้ถึง 35 โวลท์(DC)
  2.แรงดันขาออก +/-12 โวลท์
  3.กระแสขาออก +/- 800มิลลิแอมแปร์ (+/-1 Amax)

การต่อใช้งาน
แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ 1.25VDC - 30 V 1A
Variable DC Voltage Regulator (VREG 01)

แผงวงจร VREG01 เป็นแผงวงจรแปลงไฟกระแสสลับ
เป็นไฟกระแสตรงแบบปรับค่าได้(Variable DC Voltage Regulator) แบบพร้อมใช้งาน
ผู้ใช้สามารถนำไปต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า ใช้งานได้ทันที
           คุณสมบัติ
  1.ใช้กับไฟข้าเข้าได้ถึง 28 โวลท์(AC )
  2.แรงดันขาออกปรับค่าได้ตั้งแต่1.25 โวลท์ถึง 30โวลท์
  3.กระแสขาออก 1 แอมแปร์ (1 Amax)
แปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงแรงดันคงที่แบบคู่
DUAL DC VOLTAGE REGULATOR WITH TRANSFORMER(REGU 03)
แผงวงจร REGU03 เป็นแผงวงจรแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรง
แรงดันคงที่คู่ บวก ลบ (Dual Dc Voltage Regulator) แบบพร้อมใช้งาน
ผู้ใช้ต่อไฟ220V ใช้งานได้ทันที
           คุณสมบัติ
  1.ไฟข้าเข้า220V โวลท์(AC)
  2.แรงดันขาออก +/-12 โวลท์ (ic l7812,7912)
  3.กระแสขาออก +/- 100มิลลิแอมแปร์ (+/-100 mA)
TSE Electronics Shop
118 ถนน นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 086-9765912 ,081-8697939 Emai:thaisub@windowslive.com
โทรสาร 02-5267227